How to preserve

วิธีการเก็บรักษาและการเตรียมขนมเพื่อรับประทาน

ขนมปังของเราแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

ขนมปังประเภทอบสดใหม่ คือ ขนมปังปอนด์ ขนมปังใส่ไส้ และโรลใส่ไส้ ต้องเก็บในที่เย็นตลอดเวลาตั้งแต่ซื้อจากร้าน ไม่ควรเก็บในที่อบ ในที่อากาศไม่ถ่ายเท ในที่อากาศร้อนหรือถูกแสงแดดโดยตรง ไม่ควรวางทิ้งไว้ในรถ ต้องเก็บในตู้เย็นตลอดเวลา โดยเก็บในช่องแช่เย็นธรรมดาได้ 7 วัน และเก็บในช่องแช่แข็งได้ 1 เดือน นับจากวันที่ผลิต ซึ่งจะมีระบุอยู่ที่บรรจุภัณฑ์ทุกชิ้น

ขนมปังประเภทอบแห้ง คือ ขนมปังขาไก่ คุกกี้ธัญพืช ครูตอง และขนมปังอบเคลือบน้ำตาลทรายธรรมชาติ ไม่ควรเก็บที่ในที่ร้อน หรือถูกแสงแดดโดยตรง ต้องเก็บในที่แห้งและเย็น ไม่ต้องเก็บในตู้เย็น เมื่อเปิดบรรจุภัณฑ์แล้วต้องปิดให้สนิท เก็บได้ 2 เดือนนับจากวันผลิต ซึ่งจะมีระบุที่บรรจุภัณฑ์ทุกชิ้น

เนื่องจากขนมปังและขนมอบทุกชนิดผลิตสดใหม่ และไม่ได้ใส่วัตถุกันเสียและสารกันหืน จึงอาจเกิดการบูดเน่าได้ก่อนวันหมดอายุที่ระบุไว้ เนื่องจากปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ถึงแม้ว่าจะเก็บรักษาตามคำแนะนำ เช่น อากาศที่ร้อนจัด การถูกแสงแดดเป็นเวลานาน ระยะเวลาที่อยู่นอกตู้เย็น เป็นต้น จึงขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขนมในปริมาณที่เพียงพอในการรับประทาน ไม่ควรซื้อในปริมาณมากจนเกินไป ไม่ควรเก็บไว้นานจนเกินไป การรับประทานขนมที่ผลิตสดใหม่จะได้คุณภาพสูงสุด

การเตรียมขนมเพื่อรับประทาน

ขนมปังประเภทสดใหม่ หากแช่ช่องเย็นหรือช่องแช่แข็ง ให้นำขนมออกจากตู้เย็นในปริมาณที่จะรับประทาน วางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องให้คลายเย็น จากนั้นสามารถรับประทานได้ตามปกติ หรือหากต้องการอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน ก็สามารถทำได้ และเพื่อความอร่อย หากอุ่นร้อนแล้วควรรับประทานทันที

ขนมปังประเภทอบแห้ง สามารถรับประทานได้ทันที ปิดบรรจุภัณฑ์ให้สนิททุกครั้งหลังรับประทาน